GRAND JURY - INVITE - CHEIKH BAMBA DIEYE DU 01 NOVEMVRE 2020